Menu:


Lawaaibeheersing

Onder lawaaibeheersing wordt doorgaans het vakgebied verstaan waar hinderlijk geluid van installaties bestreden wordt. Vaak betreft dat geluid dat door de open lucht vanaf vrij opgestelde of in andere bouwwerken opgestelde apparaten naar ons toekomt. In Nederland zijn voor die vorm van geluidoverdracht, ofwel geluidemissie, waarborgen in wettelijke regelingen vastgelegd om de hinder ervan te beperken. De zorg daarvoor ligt bij de eigenaar of beheerder van die installaties. Die ontberen doorgaans echter de kennis om maatregelen te kunnen bepalen waarmee die emissie adequaat kan worden beheerst.


Lawaaibeheersing
Als op deze lokatie een nieuwe woonwijk gerealiseerd zou moeten worden, zouden daarvoor heel wat geluidwerende voorzieningen getroffen moeten worden. Voor het bedrijfsterrrein dat men hier echter op het oog heeft is lawaaibeheersing van de bedrijven aan de orde, ten behoeve van bestaande woningen, die niet op de foto te zien zijn (foto vdln).


Voor het beheersen van geluidemissie zijn er specifieke reken-programma's.


Ook in geluidgevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woningen, komt het voor dat apparaten geluidhinder veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan zaken als ventilatievoorzieningen en watervoerende installaties. Ook daarvoor bestaan wettelijke regelingen. De controle daarop ligt in handen van de overheid, maar de zorg daarvoor ligt bij de private partijen zoals bouwers en woningcorporaties.
Geluidhinder kan ertoe leiden, dat bewoners de ventilatieinstallatie uit zetten, met als gevolg dat geen of onvoldoende, voor de gezondheid noodzakelijke verse lucht wordt wordt toegevoerd en geen vervuilde lucht wordt afgevoerd.
Op basis van de ISSO-publicatie kunnen voor woningen en utiliteitsgebouwen berekeningen gemaakt worden, op grond waarvan adviezen gegeven kunnen worden ter voorkoming of voor het wegnemen van bestaande geluidhinder.