Menu:


Geluidbelasting

Geluidbelasting van geluidgevoelige bestemmingen als woningen en zorginstellingen wordt vooral veroorzaakt door externe geluidsbronnen. Dat kunnen installaties zijn van industriegebieden en vooral lucht-, rail en wegverkeer zijn belangrijke bronnen.

verkeerslawaai

Zo op het platform valt het allemaal nog wel mee, maar als deze vogel het luchtruim kiest kan ze toch heel wat teweegbrengen. Vooral in de nachtperiode kan dat voor omwonenden gezondheidsrisico's meebrengen (foto vdln).


De meest voorkomende bron van geluidsbelasting als hiervoor bedoeld, is die van het wegverkeer. Om voor bestaande of nieuwe bouwwerken daartegen geluidwerende maatregelen te kunnen bepalen, dient eerst vastgesteld te worden wat de geluidsbelasting is.
Dat kan op twee manieren gebeuren. Door middel van metingen en door middel van berekeningen. In beide gevallen dient dat te gebeuren voor een representatieve dag. Omdat bovendien voorgeschreven is, dat dit voor de toekomstige situatie gebeurt, waarbij een termijn van 10 jaar wordt aangehouden. Dat betekent dat daarvoor een verkeersprognose gemaakt moet worden voor de te verwachten verkeers-intensiteiten, wat eigenlijk alleen door de beleidsontwikkelaars en beheerders van verkeerscirculatieplannen gedaan kan worden, ligt die taak vooral bij de overheid, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.
Omdat gemeten geluidsbelastingen voor de prognoses gecorrigeerd moeten worden, ligt het voor de hand om te kiezen voor de methode van berekening. De Wet geluidhinder geeft daar twee methoden voor. Onder bepaalde omstandigheden kan een eenvoudige methode toegepast worden. In veel gevallen dient de meer uitgebreide methode toegepast te worden. Daarvoor wordt een digitaal rekenmodel gemaakt. Hieronder staat een voorbeeld van zo'n rekenmodel.
 

rekenmodel 
Voorbeeld van een gedigitaliseerd rekenmodel.